top of page

Nyheder

Referat af generalforsamling i OK Sorø den 26. februar 2019


Program:

0. Overraskelse

Herefter dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Godkendelse af regnskab

4. Behandling af indkomne forslag

5. Valg af bestyrelse, revisor og suppleant

6. Fastsættelse af kontingent

7. Eventuelt

Ad 0:

Borgmester Gert Jørgensen og formand for kulturudvalget Bo Christensen mødte op og gratulerede med klubbens 50 års jubilæum. Bo Christensen overrakte en gave på 5000 kroner til klubben.

Ad 1:

Michael Scheby blev valgt til dirigent. Tine Demandt blev valgt til referent

Ad 2:

Formanden aflagde beretning, og denne blev taget til efterretning. Hovedpunkter herfra:

 • På kommunikationsfronten ligger OK Sorø suverænt i 1. division med stor gennemslagskraft på Facebook og i lokalpressen.

 • Klubben ligger stadig i 2. division.

 • Aktivitetsniveauet er generelt højt. Der deltages flittigt i løb både i indland og udland.

 • Der samarbejdes med HG og Holbæk om både tirsdagstræninger og VTR-nat. Tirsdagstræningerne er lagt i kalenderen.

 • Tekniktræningen med tilhørende svenske udfordringer er en succes og videreføres.

 • Klubfesten/jubilæet i Bromme var meget vellykket.

 • Klubben afholdt i marts et meget rost Danish Spring Sprint i Sorø bymidte med deltagelse af verdenseliten. Desuden afholdt vi divisionsmatch i september og har desuden afviklet flere mindre arrangementer.

 • Kortet over Sorø Sønderskov blev revideret i forbindelse med divisionsmatchen, og der er tegnet kort over Bromme.

 • Der har været høj aktivitet i ungdomsgruppen med flere ture, og der deltages fast i U-kurserne.

 • Mht. medaljer ligger klubben som nummer 21 med 7 DM-medaljer.

 • Sorø Sø rundt blev afholdt, men med en nedgang i deltagerantal.

Ad 3:

Regnskabet for 2018 blev gennemgået og godkendt.

Ad 4:

Der var ingen indkomne forslag.

Ad 5:

Valg af bestyrelse, revisor og suppleant På valg var Kristian Kærsgaard Hansen, som blev genvalgt som formand. Henrik Lawaetz og Jesper Munch Jespersen blev genvalgt. Anne Bloch Frandsen genopstillede ikke. Tine Demandt stillede op og blev valgt.

Henrik Lawaetz blev genvalgt som kasserer Jens Frandsen blev valgt som revisor. John Pedersen blev valgt som suppleant.

Ad 6:

Kontingentet for 2019 er uændret 400 kroner.

Budgettet blev uddelt og gennemgået. Bestyrelsen overvejer retningslinjer for, hvorvidt klubmedlemmer skal betale for deltagelse i klubbens egne løb. Spørgsmål om tilskud til opvarmet telt i forbindelse med Tiomila. Det henstilles til bestyrelsen at bevilge et telt. Teltet er bestilt.

Ad 7:

 • Kristian Kærsgaard Hansen spurgte, om der er stemning for at arrangere en divisionsmatch i 2019. Det er der for så vidt, blot vi ikke selv skal løbe den samme. Kristian tager kontakt til DOF for at se, om vi kan få en, vi ikke selv skal løbe.

 • Klubbens holdning til større arrangementer blev diskuteret. Forslag om at byde ind på DM og andre store løb. Forslag om mindst et større løb om året. Forslag om, at klubben formulerer en politik og planlægger på lidt længere sigt.

 • Morten Hass: Der er overvejelser sammen med Holbæk om at arrangere en natcup. Hvordan er stemningen?

 • Henriette Gautier: Et projekt med Orienteringsleg i Kongskilde er under forberedelse, den primære målgruppe er børn 5-8 år, men med bredere sigte/evt. alternativ lørdagstræning.

 • Nina Hoffmann: Forslag om at inddrage mountainbike-orientering i børne-/ungdomstræningen. Mulighed for at låne kortholdere. Man må cykle på de eksisterende skovstier uden yderligere skovtilladelse.

 • Anne Frandsen modtog stor tak for sin indsats i bestyrelsen.

Herefter takkede dirigenten for god orden og erklærede generalforsamlingen for ophævet.

Beretningen ses her

bottom of page