top of page

Nyheder

Referat fra Orienteringsklubben Sorø's generalforsamling den 19. februar 2020

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent

  2. Formandens beretning

  3. Godkendelse af regnskab

  4. Behandling af indkomne forslag

  5. Valg af bestyrelse, revisor og suppleant

  6. Fastsættelse af kontingent

  7. Eventuelt

1/ Mikael Scheby blev valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamlinger var lovligt indkaldt.

2/ Formanden Kristian Kærsgaard afgav sin beretning, som blev godkendt. Formanden gav efter beretningen ordet til Bjørn, talsmand fra Vestsjællands Skovkarleklub, som overrakte Skovkarlenes ungdomspokal til Alma Okkels.

3/ Henrik Lawaetz gennemgik regnskabet, der viser et underskud i underkanten af 20.000 kr. Underskuddet var budgetteret og derfor ventet. Der var generel tilfredshed med at klubben støtter mange aktiviteter. Der var en opfordring fra Janus Høhne om at bestyrelsen støtter Tiomila Holdet. Regnskabet blev godkendt.

4/ Der var ingen indkomne forslag.

5/ Kristian Kærsgaard blev genvalgt som formand. Kåre Sørensen, Mette Filskov og Stig Møller blev genvalgt som medlemmer.

Jesper Munch ønskede at udtræde af bestyrelsen. Dette blev accepteret og Jesper blev takket for sin indsats for især at have organiseret tirsdagstræningen gennem mange år. Nina Hoffman blev foreslået og valgt til bestyrelsen som afløser for Jesper.

Jens Fransen blev genvalgt til revisor og John Pedersen blev genvalgt til revisorsuppleant.

6/ Fastsættelse af kontingent: Kassereren Henrik Lawaetz foreslog uændret kontingent. Dette blev vedtaget.

7/ Thomas Jacobsen opfordrede klubbens medlemmer til at løbe OCR-løb som er forhindringsløb i terræn. Jan Sørensener er ved at arrangere overnatning til påskeløbet i 2021. Han foreslår en lidt dyrere hytte, hvor der er fuld forplejning og som derfor betyder en egenbetaling på ca 400 kr. Der var stemning her for. Det blev drøftet hvordan klubben bliver mere synlig på især Facebook og får kommunikeret vores aktiviteter og sport tydeligere ud til omverdenen. Der var en opfordring til bestyrelsen om at opsøge arrangementer. Konkret fra Thomas Jacobsen om at lave City-trail. Kristian har fået skovtilladelse til DM Ultralang i Slagelseskovene. Skovtilladelsen gælder ikke hele skoven, så det skal vurderes om skoven er velegnet.

Referenten takkede for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen.

bottom of page