top of page

Nyheder

Bestyrelsesmøde den 11. januar 2022


Tilstede: ·

Mette, Tine, Hans-Ole, Kåre(ref), Nina og Kristian. Stig afbud.

1. Siden sidst:

Der var ingen bemærkninger til referatet fra sidste møde
2. Økonomi:

Vedr. vores forsikring. Kristian eller Hans Ole tager kontakt til Henrik Lawaetz for at undersøge forsikringspolicen.

Der mangler en regning fra klubtøj. Nina Okkels hører leverandøren om betalingen.

Medlemmerne kan ikke se hvor meget de skylder i kontingent på O-Service.

Hans Ole sender en oversigt ud til medlemmerne over deres udgifter og indbetalinger for 2021.

U2 sommerlejren kostede i år 1800 kr. hvilket er en markant stigning i forhold til forrige år. Det skal præciseres på hjemmesiden hvordan der gives tilskud til kurser, sommerlejre, træningsweekender etc. Indtil videre gives der et tilskud på 500 kr. til alle aktiviteter vedr. kurser/sommerlejre.

Vi har drøftet hvordan vi sikrer os at de betalinger der laves i klubben er korrekte og går til rette modtager.

Det blev besluttet at kontingentet for 2022 opkræves i januar 2022. Bliver kontingentet ændret på generalforsamlingen, udsendes en ny kontingentopkrævning med differencen.


3. Jobbørs og ansvarsområder i bestyrelsen:

Medlemmer af bestyrelsen bør have ansvarsområder, således at alle ved hvor de skal henvende sig. Ligeledes bør opgaverne i klubben synliggøres, således at medlemmerne har mulighed for at byde ind på konkrete opgaver. Vi tager en drøftelse på generalforsamlingen.

4. Ungdom:

Der har været en super god U1-lejr. Træningen har først på året udelukkende været udendørs. Vi ser på hvornår træningen i salen genoptages. Kåre taler med Janus5. Træningsudvalget:

Skovtilladelserne til tirsdagstræningen og VTR er på plads. Der ses på banelæggere snarest. Tekniklørdagene fortsætter. Mette og Tine evaluerer indsatsen efter lørdagen i Ny Tolstrup.


6. Påsketur:

Vi tager til Silkeborg. Vi har en hytte i Silkeborg. Vi skal have fundet en ny påsketurs koordinator.

Mette spørger Jan om overdragelse af årets påsketur.


7. Generalforsamling:

Afholdes onsdag den 23. februar 2022. På valg Kristian Kåre, Stig og Mette.

Mette ønsker ikke genvalg.

Formanden(Kristian) tager maksimalt et år mere. Træder gerne af før.

Alle medlemmer opfordres til at stille op til bestyrelsen.


8. Næste møde:

Næste bestyrelsesmøde er onsdag den 9. februar.

Fokus på økonomi og generalforsamling.

Kristian køber pizza.


9. Klubhusdag:

Stig står for klubhusdagen lørdag den 26. februar hvis han har lyst.


10. Eventuelt:

Hjemmesiden rettes til så det fremgår at man IKKE kan få langærmede løbetrøjer.

bottom of page