top of page

Nyheder

Referat af bestyrelsesmøde den 6. december 2017

Mødedeltagere: Mette F, Martin Munk, Anne F., Henrik L., Kåre S., Jesper M. J. (ref.), og Kristian .

Evaluering af klubfesten

Festen gik rigtig godt. Stor tak til arrangørerne Mette F., Merete og Anne. Det er oplagt, at et sådan arrangement sagtens kan gentages.

Oprydning og rengøring den 11/11 2017

Tak til alle, der deltog. Det gik fint. Bestyrelsen ser gerne, at der gøres hovedrent flere gange om året. På generalforsamlingen vil bestyrelsen foreslå, at det sker fire gange om året, og at der udpeges en koordinator for rengøringen. Koordinatoren skal sørge for at de fire rengøringer. Rengøringen kan fx gå skift i klubben, så alle i klubben deltager.

En lærer på Frederiksberg har spurgt om brug af klubbens kort til o-løbstræning for skolen. Bestyrelsen vil gerne bakke skolen op i dette, og lægger vægt på, at der kun kan sendes kort i pdf udgaver, hvis og når klubben modtager kopi af tilladelse til løb i skovene.

Træning, stævner mv.:

Udkast til træningskalender har været i skriftlig høring i bestyrelsen forinden mødet. Tersløse og Store Bøgesov er med som skove, men de respektive kort skal opdateres mht. tætheder mv. Jesper finder folk til disse opgaver.

Tekniklørdag i Grydebjerg gik rigtig godt. Der var en pæn deltagelse. Mette F. vil forsøge at få en artikel om disse arrangementer i O-posten. Mette F. har lavet aftale med Henrik Rindom ( redaktøren på O posten ), at han sender én af sine lokale skribenter ud til os - vi aftaler i januar, når de har holdt redaktionsmøde. Der er tekniklørdag i januar, marts og i pinsen, hvilket også fremgår af kalenderen.

Find Vej skal planlægges. Der skal findes et hold af personer i klubben til at stå for de forskellige aktiviteter. Jesper har denne opgave.

Klubben står for et VTR stævne den 18. februar. Der skal findes banelægger, beregner og hjælpere til denne opgave. Jesper står for denne opgave.

HG har spurgt klubben om vi ønsker at fastholde fællesstart og præmier til VTRnat, når antallet deltagere pr. klasse er lille. Bestyrelsen ønsker at fastholde fællesstarten, og kan gå med til at præmie momentet udgår.

Korttegningen til Danish spring har god fremdrift. Kortudvalget skal snart i gang med review af kortet. Klubben skal bruge ca. 40 hjælpere til arrangementet. Der skal være folk i starten, ved de enkelte poster og ved modtagelse af løberne. Janus står for starten, Jens F. er banelægger, Kristian er stævneleder, Henriette Hansen fra HG er banekontrollant.

Klubben skal også stille ca. hjælpere til lørdag og søndag. Kristian skriver ud til klubben herom

Budget og regnskab:

Økonomien er i balance. Der forventes et pænt overskud i regnskabet for 2017. Der udestår betaling for enkelte udgifter endnu, men resultat forventes ikke at ændre sig mærkbart.

Bestyrelsen vil foreslå, at der afsættes penge til ungdomsture til fx Sverige. Kåre kommer met oplæg herom.

Næste møder

Næste møde er den 6. februar 2018 kl. 19.00.

General forsamling er fastsat til den 27. februar 2018, kl. 19.00, og foregår i klubhuset.

bottom of page