top of page

Vedtægter

Folkeoplysningsloven er den lov, der sikrer at foreninger og klubber kan få kommunalt tilskud. OK Sorø skal opfylde nogle formelle krav for at modtage tilskud, så som demokrati, medlemsinddragelse, vedtægter m.m.

Herstående vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 25. februar 2003

Vedtægter for Orienteringsklubben Sorø

§1

Første listeelement. Tilføj dit eget indhold eller forbind til data fra din samling.

§1

Klubbens navn er "Orienteringsklubben SORØ", (OKSorø), med hjemsted i Sorø. Klubben er stiftet den 13. januar 1969.

§2

Klubbens formål er at virke til fremme af og udvikling af orienteringsidrætten i Sorø og omegn. Klubben er åben for alle, der kan tilslutte sig formålet.

§3

Klubben er tilknyttet Dansk Orienterings Forbund under Danmarks Idræts Forbund.

§4

Bestyrelsen består af formand, kasserer og 4-5 ordinære medlemmer. Formanden vælges af den ordinære generalforsamling for 1 år ad gangen. De øvrige medlemmer af bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, således at der er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg hvert år. Valgene til bestyrelsen afgøres ved simpelt stemmeflertal. Såfremt et medlem ønsker det, skal afstemningen være skriftlig. Ved et bestyrelsesmedlems fratræden, supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste ordinære generalforsamling. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede.

§5

Bestyrelsen er ansvarlig for klubbens økonomi. Klubben tegnes af formanden og kassereren i forening. Regnskabsåret er kalenderåret og revideret regnskab fremlægges på den ordinære generalforsamling. Til revision af regnskabet vælger generalforsamlingen hvert år 1 revisor og 1 revisorsuppleant blandt medlemmer uden for bestyrelsen. Valgene finder sted som ved bestyrelsesvalg. Revision af regnskabet skal foretages af revisoren hvert år inden generalforsamlingen. Regnskabet skal være revisoren i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

§6

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i januar eller februar måned. Den skal indvarsles skriftligt mindst 8 dage forud. Generalforsamlingen har følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent

  2. Formandens beretning

  3. Godkendelse af regnskab

  4. Behandling af indkomne forslag

  5. Valg af bestyrelse, revisorer og suppleant

  6. Fastsættelse af kontingent

  7. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal i formuleret stand være bestyrelsen i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen afholdes. Forslag, der indkommer senere end denne frist, men afleveres skriftligt til bestyrelsen inden generalforsamlingens begyndelse, kan kun behandles, dersom 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslagets behandling.

§7

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes enten efter bestyrelsens beslutning, eller når mindst en femtedel af klubbens medlemmer henvender sig skriftligt til bestyrelsen med formuleret forslag til dagsorden. Indvarslingen skal ske skriftligt mindst 8 dage forud.

§8

Klubbens medlemmer inddeles i seniorer og juniorer efter Dansk Orienterings Forbunds bestemmelser. Generalforsamlingen kan udnævne medlemmer til æresmedlemmer.

§9

Kontingentets størrelse fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.

§10

Kontingentets størrelse fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.

§11

Ændringer af vedtægterne kan finde sted, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for det på en generalforsamling.

§12

Opløsning af klubben kan finde sted, når mindst 2/3 af klubbens medlemmer stemmer for det på en ordinær generalforsamling. Såfremt det fornødne antal stemmer ikke er til stede, og et flertal af de fremmødte ønsker klubben opløst, skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvor opløsningen kan ske ved almindelig stemmeflerhed. Ved opløsning af klubben anvendes dens midler, efter generalforsamlingens beslutning, til at fremme klubbens formål, jævnfør § 2

bottom of page